คณะผู้จัดทำถวาย

  • นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ตาก ดำเนินการประสาน (Miss Parichat Hiranrat, Tak Provincial Administrator Organization)
  • ผศ.ดร.ทิปพิพัฒน์ สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรรค์ ประสานงานภาคแปลภาษาอังกฤษ (Mr. Teeppipat Suntawan, Nakhon Sawan Rajabhat University)
  • ผศ.สำราญ จันทร์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ แปลภาษาอังกฤษ (Mr. Samrahn Janthong, Nakhon Sawan Rajabhat University)
  • นางสาวทรรศพร สุยะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ อบจ. ตาก ออกแบบกราฟฟิก (Miss. Tassaporn Suyapun, Tak Provincial Administrator Organization)