ศาสนสถาน อาคารสถานที่

มณฑปรอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป มีอายุราว ๒๐๐ กว่าปี ได้นำมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานไว้ ณ.วัดไทยสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ) พระปางประสูติ หรือ พระพุทธรูปปางประสูติ เป็นปางพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์สุติจากดุสิต เทวโลก ประสูติในอิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ ๗ ดอก

อ่านเพิ่มเติม...

เดิมทีอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นวิหารมาก่อนมี สถาปัตยกรรมการสร้างแบบล้านนาผสมผสานศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงามวิจิตรบรรจงสร้างโดยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านช่วยกันเผาอิฐ และ เผาปูน ซึ่งหายากมากในสมัยนั้น อีกทั้งหลังคาก็มุงด้วยไม้ กาลต่อมาก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้ทำการบูรณะขึ้นโดยใช้โครงเดิมแต่ทำการเท และหล่อเสา และคานด้วยเหล็กใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าทันใจ  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่ สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทย ที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม...